Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel Tannumi d aṭṭan !


Macahu tellemcahu ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru. Qarren wat zik, tella yiwet n tmeṭṭut d tamattart, meḥsub tettmetra, maca d aggur di ṣsifa-s, d tuḥdiqt d timsetḥit. Ihi mi i tt-iwala ugellid, yenna-as: ‘’A taqcict, seg wass-a d tasawant, yekfa fell-am lḥif-agi n tuttra, ad kem-aγeγ, ad tuγaleḍ d tameṭṭut-iw’’. Tefreḥ tmeṭṭut, ur tumin i iṣaren, armi tikwal teqqar-as amer d targit i la ttarguγ. Σeddan yiseggassen, nnan-as yixeddamen-is I ugellid: ‘’A sidi, nsel i tmeṭṭut-ik, thedder deg uxxam. Ɛni yella yid-s walbaεḍ?’’ Ṣselṭan iwhem! Iεus-itt armi d yiwen wass iwala-tt di yal tamḍiqt di leqser, tessers cwiṭ n kra: ya d aγrum, ya d seksu, ya d iniγman neγ d lebsa, dγa ad d-ttεeddi γef yimeḍqan-nni, ad tessawal: ‘’Ṭεam n Ṛebbi ya lmumnin, ṣadaqa i wudem n Ṛebbi’’. Yeffeγ-d γur-s ugellid, yenna-as: ‘’Yak a tameṭṭut, γileγ ifuk fell-am lḥif, acimi akka!’’ Tameṭṭut: ‘’Annaγ ay agellid, tannumi, d yir aṭṭan’’. Yerra-as: ‘’Ruḥ ihi ad tkemmleḍ ccγel tennumeḍ.